Description

给定一个 \(n \times m\) 的网格, 请计算三点都在格点上的三角形共有多少个. 注意三角形的 三点不能共线.

Input

输入一行, 包含两个空格分隔的正整数 \(m\)\(n\).

Output

输出一个正整数, 为所求三角形数量.

Sample Input

2 2

Sample Output

76

Data Range

对于所有的数据, 满足:\(1 \leq m, n \leq 1000\)

Explanation

首先可以任意选择三个互异的点构成一个 “伪三角形”, 即该三角形有可能退化成为一条线. 然后从这些三角形中挑出退化的减去即可.

退化的有三种情况, 分别为:

 1. 三点在同一行上的, 这个可以直接用组合数去掉;
 2. 三点在同一列上的, 做法同上;
 3. 三点在斜线上的, 这个需要处理出 “斜率” 的最大公约数然后再用组合数搞出来.

具体的公式这里就不写了, 反正代码也比较好看 QwQ

Source Code


#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <algorithm>

using namespace std;
typedef long long lli;
const int maxn = 1010, maxm = 1001000;

lli gcd(lli a, lli b) {
  return __gcd(a, b);
}
lli C[maxm][4];

lli n, m;

int main(int argc, char** argv)
{
  scanf("%lld%lld", &n, &m);
  // Because this indicated grids instead of nodes
  n += 1, m += 1;
  // Calculating combinations, using Yang Hui triangle
  C[0][0] = 1;
  for (int i = 1; i <= n*m; i++) {
    C[i][0] = 1;
    for (int j = 1; j <= 3; j++)
      C[i][j] = C[i-1][j-1] + C[i-1][j];
  }
  // Depleting and rejecting
  lli res = C[n*m][3];
  // Removing those on the same row and same column
  res -= n*C[m][3] + m*C[n][3];
  // Removing those on a diagonal
  for (int i = 1; i < n; i++)
    for (int j = 1; j < m; j++) {
      lli tmp = gcd(i, j) + 1;
      if (tmp < 3)
        continue;
      res -= (tmp-2) * 2 * (n-i) * (m-j);
    }
  // Output...
  printf("%lld\n", res);
  return 0;
}