Description

作为一个富有经营头脑的富翁, 小 L 决定从本国最优秀的经理中雇佣一些来经营自己的公司. 这些经理相互之间合作有一个贡献指数, (我们用 $E_ {i, j} 表示 \(i\) 经理对 \(j\) 经理的了解程度), 即当经理 \(i\) 和经理 \(j\) 同时被雇佣时, 经理 \(i\) 会对经理 \(j\) 做出贡献, 使得所赚得的利润增加 \(E_{i,j}\). 当然, 雇佣每一个经理都需要花费一定的金钱 \(A_i\), 对于一些经理可能他做出的贡献不值得他的花费, 那么作为一个聪明的人, 小 L 当然不会雇佣 他. 然而, 那些没有被雇佣的人会被竞争对手所雇佣, 这个时候那些人会对你雇佣的经理的 工作造成影响, 使得所赚得的利润减少 \(E_{i,j}\) (注意: 这里的 \(E_{i,j}\) 与上面的 \(E_{i,j}\) 是同一个). 作为一个效率优先的人, 小 L 想雇佣一些人使得净利润最大. 你可以帮助小 L 解决这个问题吗?

Input

第一行有一个整数 \(n\) 表示经理的个数;

第二行有 \(n\) 个整数 \(A_i\) 表示雇佣每个经理需要花费的金钱;

接下来的 \(n\) 行中一行包含 \(n\) 个数, 表示 $E_ {i, j}, 即经理 \(i\) 对经理 \(j\) 的了解程度.

Output

第一行包含一个整数, 即所求出的最大值.

Sample Input

3
3 5 100
0 6 1
6 0 2
1 2 0

Sample Output

1

Data Range

20% 的数据中 \(n \leq 10\)

50% 的数据中 \(n \leq 100\)

100% 的数据中 \(n \leq 1000, E_{i,j}, A_i \leq 2^{63}-1, E_{i,j} = E_{j,i}\)

Explanation

这道题就是一道考查代码常数的 Dinic 最小割......

并不用多说, 只是建边的时候要魔改一下

Source Code


#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <queue>
#include <cstring>

using namespace std;
typedef long long lli;
const int maxn = 1010, maxm = 10001000;
const lli infinit = 0x007f7f7f7f7f7f7fll;

class Dinic
{
public:
  struct edge
  {
    int u, v;
    lli flow;
    edge *next, *rev;
  };
  int n, s, t, ecnt;
  edge *edges[maxn], epool[maxm];
  int level[maxn];
  void add_edge(int u, int v, lli flow)
  {
    edge *p = &epool[++ecnt],
       *q = &epool[++ecnt];
    p->u = u; p->v = v; p->flow = flow;
    p->next = edges[u]; edges[u] = p;
    q->u = v; q->v = u; q->flow = flow;
    q->next = edges[v]; edges[v] = q;
    p->rev = q; q->rev = p;
    return ;
  }
  bool make_level(void)
  {
    memset(level, 0, sizeof(level));
    queue<int> que;
    que.push(s);
    level[s] = 1;
    while (!que.empty()) {
      int p = que.front();
      que.pop();
      for (edge *ep = edges[p]; ep; ep = ep->next)
        if (ep->flow && !level[ep->v]) {
          level[ep->v] = level[p] + 1;
          que.push(ep->v);
        }
    }
    if (!level[t])
      return false;
    return true;
  }
  lli dfs(int p, lli mn)
  {
    if (p == t)
      return mn;
    lli sum = 0, tmp;
    for (edge *ep = edges[p]; ep && sum < mn; ep = ep->next)
      if (ep->flow && level[ep->v] == level[p] + 1) {
        tmp = dfs(ep->v, min(ep->flow, mn - sum));
        if (tmp > 0) {
          sum += tmp;
          ep->flow -= tmp;
          ep->rev->flow += tmp;
        }
      }
    if (sum <= 0)
      level[p] = 0;
    return sum;
  }
  lli dinic(void)
  {
    lli res = 0, tmp;
    while (make_level()) {
      tmp = dfs(s, infinit);
      if (tmp <= 0)
        break;
      res += tmp;
    }
    return res;
  }
} graph;

int n;
lli sm[maxn];

int main(int argc, char** argv)
{
  scanf("%d", &n);
  graph.n = n + 2;
  graph.s = graph.n - 1;
  graph.t = graph.n;
  for (int i = 1, a; i <= n; i++) {
    scanf("%d", &a);
    graph.add_edge(i, graph.t, a);
  }
  lli res = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 1, a; j <= n; j++) {
      scanf("%d", &a);
      res += a;
      if (i >= j) continue;
      sm[i] += a; sm[j] += a;
      graph.add_edge(i, j, (lli)a * 2);
    }
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    graph.add_edge(graph.s, i, sm[i]);
  // Cutting graph
  res -= graph.dinic();
  printf("%lld\n", res);
  return 0;
}